Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Bidrag til Projektet Ubuntu - her koordinerer vi noget af arbejdet.
sbc
Forfatter
Indlæg: 189
Tilmeldt: 1. maj 2007, 20:57
IRC nickname: sbc
Geografisk sted: Odense

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indlæg af sbc »

Hej alle

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Foreningen af
danske Ubuntubrugere søndag d. 3. oktober 2010 kl. 12.00 i
#ubuntu-dk-moede på Freenode IRC netværket.

Dagsordenen er som følger:

1 Valg af dirigent
2 Valg af stemmetællere
3 Behandling af ændringsforslag til vedtægterne


Nedenfor kan læses de 17 ændringsforslag.


Forslag 1

I vedtægternes § 2 stk. 1 ændres fra:

Stk. 1. Foreningens formål:

Foreningen af Danske Ubuntubrugere er en uafhængig organisation, der
ikke er bundet af partipolitiske eller religiøse holdninger, men som
til enhver tid søger at sprede kendskabet og brugen af Ubuntu i
Danmark såvel som internationalt. Foreningen kan kun organiseres som
forening, såfremt dette godkendes af Ubuntus Community Council, og kan
kun benytte navnet 'Ubuntu' i foreningsnavnet, så længe dette er
godkendt af varemærkeejer Canonical.

til:

Foreningen af Danske Ubuntubrugere er en uafhængig organisation, der
ikke er bundet af partipolitiske eller religiøse holdninger, men som
til enhver tid søger at sprede kendskabet til og brugen af Ubuntu i
Danmark, såvel som internationalt.

Motivation: Referencen til godkendelse fra Communit Council er ikke
nødvendig i vedtægterne. Det gav mening da foreningen blev dannet, men
er nu blot et historisk levn.


Forslag 2

I vedtægternes § 2 stk. 1 ændres fra:

Foreningens primære virke skal være at støtte aktiviteter, som fremmer
brugen af Ubuntu. Foreningen kan vælge blot at støtte sådanne
aktiviteter eller selv medvirke eller skabe aktiviteterne. Foreningens
midler skal benyttes til at understøtte disse formål.

til

Foreningens primære virke skal være at støtte aktiviteter, som fremmer
brugen af Ubuntu. Foreningen kan vælge blot at støtte sådanne
aktiviteter eller selv medvirke i eller skabe aktiviteterne.
Derudover, har foreningen som mål at virke fremmende for optagelsen af
Linux, Fri og Open Source software i offentlige sammenhæng. Foreningens
midler skal
benyttes til at understøtte disse formål.


Forslag 3

I §2 stk. 1 tilføjes til sidst:

1. at yde frivillig support til danske Ubuntu brugere
2. at samle hele det danske Ubuntu-community under et fælles tag.

så listen bliver:

1. at virke fremmende for Ubuntus udbredelse i Danmark
2. at samle danske Ubuntu bidragsydere.
3. at skabe fælles fodslag i de danske Ubuntu aktiviteter.
4. at sikre den demokratiske struktur i det danske Ubuntu-miljø
5. at yde frivillig support til danske Ubuntu brugere
6. at samle hele det danske Ubuntu-community under et fælles tag.

Motivation: Support er også vigtig


Forslag 4

I §3 stk. 1 ændres

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at
arbejde for foreningens formål.

til

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver person, som har lyst og vilje til
at arbejde for foreningens formål.

Motivation: Så bliver det gjort klart at man skal være en 'rigtig'
person, og ikke bare en konto på Launchpad for at være medlem. Hvordan
man skal dokumenterer at man er en rigtig person skal måske ikke
skrives ind i vedtægterne - men ved afstemninger kan stemmetælleren
måske kræve en eller anden form for dokumentation.... Men skal det ind
i vedtægterne?


Forslag 5

§ 3 stk. 1 del A skiftes fra

A Det er et krav for medlemskab, at man har underskrevet Code of
Conduct. Underskrift kan ske digitalt, eller ved at sende den i
underskrevet tilstand til formanden.

til

A Indmeldelse i Foreningen af Danske Ubuntubrugere indebærer en
implicit accept af Ubuntus Adfærdskodeks (Code of Conduct).
Overtrædelse af denne kan medføre eksklusion.

Motivation: Digital underskrift er tids- og (ofte) supportkrævende. Vi
risikerer at skræmme mindre modige newbies bort. Keep it simple.

Britta


Forslag 6

I vedtægternes §3 stk. 1 slettes del B.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at
arbejde for foreningens formål.

A Det er et krav for medlemskab, at man har underskrevet Code of
Conduct. Underskrift kan ske digitalt, eller ved at sende den i
underskrevet tilstand til formanden.
B Der indbetales et årligt kontingent på 100 Dkr.

Motivation:

Vi har tidligere vedtaget ikke at have noget kontingent.


Forslag 7

§3 stk. 2 Foreningen består af medlemmer i alle aldre.

udgår

Motivation:

Behøver det stå i vedtægterne?


Forslag 8

§3 stk. 3 ændres fra

Indmeldelse sker via Launchpad. Medlemsskabet er først gyldigt,
når medlemmet er optaget i 'ubuntu-dk' gruppen på Launchpad, og
indbetalingen af kontingent registreret af kassereren.

til

Indmeldelse sker via Launchpad. Medlemsskabet er først gyldigt,
når medlemmet er optaget i 'ubuntu-dk' gruppen på Launchpad.

Motivation:

Vi har intet kontingent...


Forslag 9

§3 stk. 4 ændres fra

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse eller underskrevet
e-mail til kassereren med virkning fra udgangen af et regnskabsår.

til

Udmeldelse kan ske ved at udmelde sig fra ubuntu-dk gruppen på
Launchpad.

Motivation: Når der ikke er noget kontingent er der ikke grund til at
rode kassereren ind i udmelding.


Forslag 10

§3 stk. 5 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat
kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

udgår

Motivation: Vi har ikke noget kontingent...


Forslag 11

I §3 tilføjes et stk. 6 med ordlyden:

Stk. 6 Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der groft overtræder
foreningens vedtægter, ordensregler, Ubuntus Adfærdskodeks (Code of
Cunduct) eller i øvrigt overtræder gældende lovgivning, såfremt det
har relevans for foreningen.

Motivation: Så er det klart hvem der kan ekskludere (det kan
bestyrelsen) og for hvad.


Forslag 12

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle
medlemmer i Launchpad gruppen 'ubuntu-dk', som har underskrevet
Ubuntus Code of Conduct. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag - Ændres til:

Stk. 3. Møderet på generalforsamlingen har alle medlemmer af
foreningen. Stemmeret til generalforsamlingen opnåes efter 30 dages
medlemsskab af foreningen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Motivation: Jeg har allerede argumenteret for fjernelsen af
underskriftskravet i §3. Som jeg ser det er der to fordele ved
forslaget om 30 dages medlemsskab før det nye medlem har stemmeret til
generalforsamlingen. 1/ Det nye medlem har en chance for at sætte sig
bedre ind i foreningens arbejde, og kan med større indsigt bedre
arbejde til foreningens bedste. 2/ Forslaget imødegår den tænkte
situation at der sker en voldsom tilstrømning af 'stemmekvæg' lige op
til afholdelsen af en generalforsamling.

Britta


Forslag 13

§4 stk. 4 ændres fra

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst
indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg af bestyrelse
* Valg af formand
* Valg af kasser
* Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
* Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
*

Valg af LoCo kontakt
9. Eventuelt

til

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst
indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Godkendelse af budget
7. Valg af bestyrelse
* Valg af formand
* Valg af kasser
* Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
* Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
* Valg af LoCo kontakt
8. Eventuelt

Motivation: Så får vi fjernet kontingentet


Forslag 14

I §4 stk. 4 tilføjes et 2. punkt, valg af referent, så stk. 4 ser ud
som følgende:

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst
indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Regnskabsaflæggelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Godkendelse af budget
9. Valg af bestyrelse
* Valg af formand
* Valg af kasser
* Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
* Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
* Valg af LoCo kontakt
10. Eventuelt

Motivation: Det er godt at nogen tager referat.


Forslag 15

§4 tilføjes nyt punkt mellem stk. 5 og 6 (så det gamle stk 6 bliver stk.
7).

Stk 6. Opstilling til tillidsposter skal ske skriftligt til
bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen og skal udsendes til
medlemmerne, sammen med indkomne forslag senest 5 dage før
generalforsamlingen. Hvis ikke der er opstillet nok til kampvalg, kan
skriftlig nominering ske på selve generalforsamlingen hvis mindst 5
fremmødte ønsker dette.

Opstillingsberettiget er ethvert medlem af foreningen

Motivation: Så er det klart hvem der stiller op, og hvis vi er heldige
kan vi måske få noget debat mellem kandidaterne før
generalforsamlingen, så det bliver klart hvad de forskellige
kandidater vil og står for.


Forslag 16

§ 4 stk 6 tilføjes:

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer har hver stemmeberettiget to stemmer.
Man kan vælge at stemme på to forskellige kandidater, stemme på en
kandidat (som så kun får en stemme) eller stemme blankt.

Motivation: Det er sådan vi har gjort alle gange, lad os få det
skrevet ind i vedtægterne...?


Forslag 17

§5 stk. 5 ændres fra

Stk. 5. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse
sker skriftligt eller underskrevet e-mail med angivelse af dagsorden,
når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af
bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne
tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til
formandens kundskab.

til

Stk. 5. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse
sker ved underskrevet e-mail med angivelse af dagsorden, når formanden
skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen
fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes
mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens
kundskab.

Motivation: Velkommen til år 2010 - underskrevet e-mail bør være godt
nok. Folk uden e-mail adresse kan alligevel ikke være medlem, for de
kan ikke komme på Launcphad...